Số lượng Chuyên gia: 181
Nguyễn Thanh Dũng

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Thạc sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

Nguyễn Văn Dũng

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Tiến sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

Võ Thế Dũng

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Tiến sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

Võ Văn Dũng

Trường Đại học Khánh Hòa - Tiến sỹ - Triết học

Võ Việt Dũng

Trường Đại học Khánh Hòa - Thạc sỹ - Mỹ thuật

Phạm Xuân Dương

Viện Hải dương học - Tiến sỹ - Hải dương học

Võ Đức Duy

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Thạc sỹ - Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thu Giang

Phân viện Thú y miền Trung - Thạc sỹ - Công nghệ sinh học

Trần La Giang

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang - Thạc sỹ - Khoa học giáo dục học nói chun...

Lê Hoàng Thị Ngân Hà

Trường Đại học Khánh Hòa - Thạc sỹ - Kinh tế học và kinh doanh khác

Nguyễn Thị Hồng Hà

Trường Đại học Khánh Hòa - Thạc sỹ - Các nghiên cứu văn hóa từng dâ...

Lê Đình Hải

Phân viện Thú y miền Trung - Tiến sỹ - Vi sinh vật học thú y (trừ vi ...

Lê Xuân Hải

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa - Thạc sỹ - Kỹ thuật điện và điện tử

Trần Thị Minh Hải

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Đại học - Kỹ thuật môi trường khác

Vũ Mạnh Hải

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung - Tiến sỹ - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

Nguyễn Thị Kim Hằng

Trường Đại học Khánh Hòa - Thạc sỹ - Lịch sử thế giới; Lịch sử từng...

Trịnh Thị Thu Hằng

Phân viện Thú y miền Trung - Thạc sỹ - Công nghệ sinh học

Vũ Thị Hạnh

Trường Đại học Khánh Hòa - Thạc sỹ - Địa lý kinh tế và văn hoá

Võ Lê Hào

Công ty TNHH MENTECH - Thạc sỹ - Khoa học thông tin

Đoàn Thị Trang Hiền

Trường Đại học Khánh Hòa - Thạc sỹ - Kinh doanh và quản lý

Ngũ Nhị Song Hiền

Trường Đại học Khánh Hòa - Thạc sỹ - Lý luận văn học; Nghiên cứu vă...

Nguyễn Quốc Hiền

Phân viện Thú y miền Trung - Trung cấp - Công nghệ sinh học

Nguyễn Văn Hiền

Viện Nghiên cứu Chế tạo tàu thủy - Đại học Nha Trang - Thạc sỹ - Kỹ thuật cơ khí tàu thuỷ

Trần Thị Hiền

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Thạc sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

Đinh Văn Hiện

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Thạc sỹ - Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống ...

Lê Minh Hiệp

Trường Đại học Khánh Hòa - Đại học - Khoa học vật lý khác

Phạm Trung Hiếu

Phân viện Thú y miền Trung - Tiến sỹ - Bệnh học thuỷ sản

Võ Thị Thanh Hòa

Phân viện Thú y miền Trung - Trung cấp - Bệnh học thú y