Số lượng Chuyên gia: 277
Nguyễn Thị Thu Giang

Phân viện Thú y miền Trung - Thạc sỹ - Công nghệ sinh học

Trần La Giang

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang - Thạc sỹ - Khoa học giáo dục học nói chun...

Hồ Kim Giàu

Trường Đại học Thông tin liên lạc - Tiến sỹ - Khoa học máy tính và khoa học ...

Lê Hoàng Thị Ngân Hà

Trường Đại học Khánh Hòa - Thạc sỹ - Kinh tế học và kinh doanh khác

Nguyễn Thị Hồng Hà

Trường Đại học Khánh Hòa - Thạc sỹ - Các nghiên cứu văn hóa từng dâ...

Nguyễn Thị Thanh Hà

Liên minh Hợp tác xã tỉnh - Đại học - Kinh tế học; Trắc lượng kinh t...

Lê Đình Hải

Phân viện Thú y miền Trung - Tiến sỹ - Vi sinh vật học thú y (trừ vi ...

Lê Xuân Hải

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Khánh Hòa - Thạc sỹ - Kỹ thuật điện và điện tử

Trần Thị Minh Hải

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Đại học - Kỹ thuật môi trường khác

Vũ Mạnh Hải

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung - Tiến sỹ - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

Nguyễn Thị Kim Hằng

Trường Đại học Khánh Hòa - Thạc sỹ - Lịch sử thế giới; Lịch sử từng...

Trịnh Thị Thu Hằng

Phân viện Thú y miền Trung - Thạc sỹ - Công nghệ sinh học

Vũ Thị Hạnh

Trường Đại học Khánh Hòa - Thạc sỹ - Địa lý kinh tế và văn hoá

Võ Lê Hào

Công ty TNHH MENTECH - Thạc sỹ - Khoa học thông tin

Phan Trung Hậu

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa - Đại học - Thông tin đại chúng và truyền ...

Đoàn Thị Trang Hiền

Trường Đại học Khánh Hòa - Thạc sỹ - Kinh doanh và quản lý

Lê Thị Hiền

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Khánh Hòa - Đại học - Nuôi trồng thuỷ sản

Ngũ Nhị Song Hiền

Trường Đại học Khánh Hòa - Thạc sỹ - Lý luận văn học; Nghiên cứu vă...

Nguyễn Quốc Hiền

Phân viện Thú y miền Trung - Trung cấp - Công nghệ sinh học

Nguyễn Văn Hiền

Viện Nghiên cứu Chế tạo tàu thủy - Đại học Nha Trang - Thạc sỹ - Kỹ thuật cơ khí tàu thuỷ

Trần Thị Hiền

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Thạc sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

Đặng Thế Hiển

Phòng Kinh tế và hạ tầng - Thạc sỹ - Kỹ thuật dân dụng khác

Đinh Văn Hiện

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Thạc sỹ - Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống ...

Lê Minh Hiệp

Trường Đại học Khánh Hòa - Đại học - Khoa học vật lý khác

Vũ Đức Hiệp

Trường Đại học Thông tin liên lạc - Tiến sỹ - Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện t...

Nguyễn Thị Mỹ Hiếu

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa - Thạc sỹ - Dược học khác

Phạm Trung Hiếu

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung - Thạc sỹ - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

Phạm Trung Hiếu

Phân viện Thú y miền Trung - Tiến sỹ - Bệnh học thuỷ sản