Số lượng Chuyên gia: 181
Nguyễn Hữu Huân

Viện Hải dương học - Tiến sỹ - Khoa học trái đất và khoa học ...

Đoàn Thị Huệ

Trường Đại học Khánh Hòa - Thạc sỹ - Xã hội học chuyên đề; Khoa học...

Nguyễn Thị Kim Huệ

Phân viện Thú y miền Trung - Bác sỹ - Y học thú y

Nguyễn Văn Hùng

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Tiến sỹ Khoa học - Sinh học thực nghiệm

Vũ Khắc Hùng

Phân viện Thú y miền Trung - Tiến sỹ - Vi sinh vật học

Đào Duy Hưng

Phân viện Thú y miền Trung - Thạc sỹ - Vi sinh vật học

Nguyễn Thị Hương

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Thạc sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

Phan Thị Minh Hương

Viện Pasteur Nha Trang - Bác sỹ - Y tế môi trường và công cộng

Trần Thanh Hương

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Đại học - Nuôi trồng thuỷ sản

Vũ Thị Thu Hương

Trường Đại học Khánh Hòa - Thạc sỹ - Khoa học giáo dục học nói chun...

Nguyễn Hoàng Huy

Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa - Đại học - Kỹ thuật điện và điện tử

Nguyễn Ngọc Huy

Bệnh viên Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - Bác sỹ - Nhi khoa

Nguyễn Tri Huy

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nguồn lực công nghệ thông tin - Đại học - Khoa học máy tính và khoa học ...

Hà Thị Thanh Huyền

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Đại học - Bệnh học thuỷ sản

Phan Thị Thương Huyền

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Thạc sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

Bùi Quang Khải

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang - Thạc sỹ - Khoa học máy tính và khoa học ...

Lê An Khang

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang - Thạc sỹ - Kinh tế học và kinh doanh khác

Nguyễn Gia Khiêm

Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa - Đại học - Khoa học máy tính và khoa học ...

Đỗ Văn Khiên

Phân viện Thú y miền Trung - Tiến sỹ - Vi rút học

Hà Đăng Khoa

Công ty TNHH Hầu Thái Bình Dương Nha Trang - Đại học - Nuôi trồng thuỷ sản

Võ Anh Kiệt

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ - Thạc sỹ - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

Huỳnh Hữu Thái Lâm

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa - Thạc sỹ - Kỹ thuật cơ khí, chế tạo máy k...

Huỳnh Thanh Lâm

Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa - Thạc sỹ - Kinh doanh và quản lý

Nguyễn Ngọc Lâm

Viện Hải dương học - Tiến sỹ - Sinh học biển và nước ngọt

Pham Hong Liem

Trường Đại học Khánh Hòa - Tiến sỹ - Kinh doanh và quản lý

Nguyễn Thị Khánh Linh

Trường Đại học Khánh Hòa - Thạc sỹ - Kinh doanh và quản lý

Chu Đình Lộc

Trường Đại học Khánh Hòa - Tiến sỹ - Lịch sử Việt Nam

Bùi Thanh Long

Trường Đại học Khánh Hòa - Thạc sỹ - Động vật học