Số lượng Chuyên gia: 181
Hoàng Thị Châu Long

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Thạc sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

Phan Tuấn Long

Viện Nghiên cứu Chế tạo tàu thủy - Đại học Nha Trang - Thạc sỹ - Kỹ thuật cơ khí tàu thuỷ

Nguyễn Công Luật

Trường Đại học Nha Trang - Thạc sỹ - Kỹ thuật cơ khí tàu thuỷ

Le Hua Ngoc Luc

Phân viện Thú y miền Trung - Thạc sỹ - Ký sinh trùng học thú y

Phan Tấn Lượm

Viện Hải dương học - Tiến sỹ - Sinh học biển và nước ngọt

Lại Thị Lương

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung - Đại học - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

Đặng Thị Sao Mai

Phân viện Thú y miền Trung - Tiến sỹ - Bệnh học thuỷ sản

Mai Duy Minh

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Tiến sỹ Khoa học - Nuôi trồng thuỷ sản

Nguyễn Thị Linh Na

Công ty TNHH Hầu Thái Bình Dương Nha Trang - Đại học - Nuôi trồng thuỷ sản

Lê Hoài Nam

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa - Thạc sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

Nguyễn Khánh Nam

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa - Thạc sỹ - Công nghệ sinh học

Phạm Khánh Nam

Phân viện Thú y miền Trung - Đại học - Công nghệ sinh học

Nguyễn Nga

Trường Đại học Khánh Hòa - Thạc sỹ - Lý luận văn hoá; Nghiên cứu vă...

Nguyễn Kim Mỹ Ngân

Ban quản lý khu bảo thiên nhiên Hòn Bà - Đại học - Quản lý và bảo vệ rừng

Vũ Kế Nghiệp

Trường Đại học Nha Trang - Tiến sỹ - Quản lý và khai thác thuỷ sản

Lê Phan Bảo Ngọc

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Đại học - Kinh doanh và quản lý

Bùi Văn Nguyên

Trường Đại học Khánh Hòa - Tiến sỹ - Hoá hữu cơ

Hoàng Thị Nguyệt

Trường Đại học Khánh Hòa - Thạc sỹ - Toán học cơ bản

Võ Văn Nha

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Tiến sỹ - Bệnh học thuỷ sản

Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Tiến sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

Phạm Thị Nhung

Trường Đại học Khánh Hòa - Thạc sỹ - Kinh tế học và kinh doanh khác

Tô Hồng Nhung

Sở Khoa học & Công nghệ Tỉnh Khánh Hòa - Đại học - Khoa học máy tính

Trần Văn Nhường

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ - Thạc sỹ - Khí hậu học

Trần Thị Yến Ninh

Trường Đại học Khánh Hòa - Tiến sỹ - Triết học

Nguyễn Lê Kỳ Phán

Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thủy sản vùng 3 - Thạc sỹ - Công nghệ sinh học

Nguyễn Trung Phát

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung - Thạc sỹ - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

Võ Thanh Phú

Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa - Đại học - Khoa học máy tính và khoa học ...

Đoàn Long Phước

Bệnh viên Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - Bác sỹ - Ngoại khoa (Phẫu thuật)