Số lượng Chuyên gia: 181
Võ Thành Thìn

Phân viện Thú y miền Trung - Tiến sỹ - Vi sinh vật học thú y (trừ vi ...

Nguyễn Đức Thịnh

Viện Hải dương học - Thạc sỹ - Hải dương học

Nguyễn Hữu Thái Thịnh

Trường Đại học Khánh Hòa - Thạc sỹ - Kinh doanh và quản lý

Nguyễn Văn Thoại

Phân viện Thú y miền Trung - Tiến sỹ - Ký sinh trùng học thú y

Đào Hoài Thu

Phân viện Thú y miền Trung - Tiến sỹ Khoa học - Vi sinh vật học thú y (trừ vi ...

Phạm Văn Thu

Viện Nghiên cứu Chế tạo tàu thủy - Đại học Nha Trang - Tiến sỹ - Kỹ thuật cơ khí tàu thuỷ

Trần Thị Kim Thu

Trường Đại học Khánh Hòa - Thạc sỹ - Nghiên cứu văn học Việt Nam, v...

Phan Minh Thụ

Viện Hải dương học - Thạc sỹ - Khoa học trái đất và khoa học ...

Phạm Thị Thu Thuý

Bệnh viên Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - Thạc sỹ - Nhi khoa

Nguyễn Thị Thanh Thùy

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Tiến sỹ - Bệnh học thuỷ sản

Đinh Đức Tiến

Viện Nghiên cứu Chế tạo tàu thủy - Đại học Nha Trang - Tiến sỹ - Vật liệu composite

Lê Trung Tín

Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa - Thạc sỹ - Khoa học máy tính và khoa học ...

Lê Đặng Công Toại

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa - Thạc sỹ - Sinh học thực nghiệm

Nguyễn Ton

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung - Thạc sỹ - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

Ngô Lê Bảo Trâm

Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa - Đại học - Kinh doanh và quản lý

Võ Thị Ngọc Trâm

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Thạc sỹ - Sinh học thực nghiệm

Phan Tấn Trầm

Phân viện Thú y miền Trung - Đại học - Nuôi trồng thuỷ sản

Nguyễn Hữu Trí

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Đại học - Các khoa học môi trường

Kiều Tiến Trung

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Đại học - Nuôi trồng thuỷ sản

Phạm Bá Trung

Viện Hải dương học - Thạc sỹ - Địa chất học

Trần Văn Trung

Phân viện Thú y miền Trung - Thạc sỹ - Vi sinh vật học

Thi Quoc Anh Truong

Trường Đại học Khánh Hòa - Thạc sỹ - Lý luận văn hoá; Nghiên cứu vă...

Đặng Xuân Trường

Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa - Đại học - Công nghệ sinh học

Nguyễn Duy Trường

Trường Đại học Khánh Hòa - Thạc sỹ - Lịch sử Việt Nam

Nguyễn Xuân Trường

Phân viện Thú y miền Trung - Thạc sỹ - Công nghệ sinh học

Nguyễn Xuân Trường

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung - Thạc sỹ - Địa vật lý

Vũ Hữu Trường

Phân viện Thú y miền Trung - Thạc sỹ - Vi sinh vật học

Đặng Văn Tuấn

Phân viện Thú y miền Trung - Tiến sỹ - Vi sinh vật học thú y (trừ vi ...