Số lượng Chuyên gia: 277
Nguyễn Thanh Minh

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung - Thạc sỹ - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

Dư Thị Ngọc Mỹ

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa - Thạc sỹ - Điều dưỡng

Nguyễn Thị Linh Na

Công ty TNHH Hầu Thái Bình Dương Nha Trang - Đại học - Nuôi trồng thuỷ sản

Bùi Thành Nam

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung - Thạc sỹ - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

Đàm Văn Nam

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung - Thạc sỹ - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

Lê Hoài Nam

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Khánh Hòa - Thạc sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

Nguyễn Khánh Nam

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Khánh Hòa - Thạc sỹ - Công nghệ sinh học

Phạm Khánh Nam

Phân viện Thú y miền Trung - Đại học - Công nghệ sinh học

Hồ Thị Hằng Nga

Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa - Đại học - Khoa học máy tính và khoa học ...

Nguyễn Nga

Trường Đại học Khánh Hòa - Thạc sỹ - Lý luận văn hoá; Nghiên cứu vă...

Nguyễn Kim Mỹ Ngân

Ban quản lý khu bảo thiên nhiên Hòn Bà - Đại học - Quản lý và bảo vệ rừng

Vũ Kế Nghiệp

Trường Đại học Nha Trang - Tiến sỹ - Quản lý và khai thác thuỷ sản

Lê Phan Bảo Ngọc

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Đại học - Kinh doanh và quản lý

Bùi Văn Nguyên

Trường Đại học Khánh Hòa - Tiến sỹ - Hoá hữu cơ

Hoàng Thị Nguyệt

Trường Đại học Khánh Hòa - Thạc sỹ - Toán học cơ bản

Võ Văn Nha

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Tiến sỹ - Bệnh học thuỷ sản

Nguyễn Chí Nhân

Học viện Hải quân - Tiến sỹ - Xã hội học nói chung

Hà Vũ Bảo Nhi

Trường Đại học Thái Bình Dương - Đại học - Thông tin đại chúng và truyền ...

Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Tiến sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

Nguyễn Thị Ngọc Nhung

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa - Thạc sỹ - Điều dưỡng

Phạm Thị Nhung

Trường Đại học Khánh Hòa - Thạc sỹ - Kinh tế học và kinh doanh khác

Tô Hồng Nhung

Sở Khoa học & Công nghệ Tỉnh Khánh Hòa - Đại học - Khoa học máy tính

Trần Văn Nhường

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ - Thạc sỹ - Khí hậu học

Trần Thị Yến Ninh

Trường Đại học Khánh Hòa - Tiến sỹ - Triết học

Nguyễn Lê Kỳ Phán

Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thủy sản vùng 3 - Thạc sỹ - Công nghệ sinh học

Nguyễn Trung Phát

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung - Thạc sỹ - Thuỷ văn; Tài nguyên nước

Lê Quang Phú

Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao - Đại học - Kinh doanh và quản lý

Võ Thanh Phú

Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa - Đại học - Khoa học máy tính và khoa học ...