Hoạt động Khoa học Công nghệ

Cập nhật thông tin của Tổ chức và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 về việc công nhận và giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh...


Phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề

Hiện nay, nguồn nhân lực có kỹ năng nghề của tỉnh vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp (DN). Để nâng cao chất lượng lao động, mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa có kế...


Triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.


Nghị quyết Số 07 -NQ/TU Khánh Hòa

Nghị quyết về Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025


Quyết định 2395/QĐ-TTg Phê duyệt đề án đào tạo và bồi dưỡng nhân lực khoa học công nghệ

Quyết định 2395/QĐ-TTg Phê duyệt đề án đào tạo và bồi dưỡng nhân lực khoa học công nghệ ở trong nước và ngoài nước bằng ngân sách nhà nước


Nghị định 27/2020/NĐ-CP về sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

Nghị định 27/2020/NĐ-CP về sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ