Công ty CP vật liệu mới ASIA 96

( - )


Địa chỉ: Km 9 đường Cao Bá Quát nối dài (đường Nha Trang – Đà Lạt), Diên Thọ, Diên Khánh, Khánh Hòa

Email:

Điện thoại: 02582220888

Website:

Người đứng đầu: Hồ Minh Châu

Loại hình tổ chức
Doanh nghiệp KH-CN
Giấy chứng nhận đăng ký

Số: , nơi cấp:

Tài sản trí tuệ

Gạch Block xi măng cốt liệu công nghệ không nung chủng loại 4 lỗ dọc, kích thước 8x8x18, dùng cho xây dựng. Gạch Block xi măng cốt liệu công nghệ không nung chủng loại 2 lỗ ngang, kích thước 8x8x18, dùng cho xây dựng. Gạch Block xi măng cốt liệu công nghệ không nung chủng loại 2 lỗ ngang, kích thước 9x9x39, dùng cho xây dựng. Gạch Block xi măng cốt liệu công nghệ không nung chủng loại 2 lỗ ngang, kích thước 19x19x39, dùng cho xây dựng.

Danh mục sản phẩm

Gạch Block xi măng cốt liệu công nghệ không nung chủng loại 4 lỗ dọc, kích thước 8x8x18, dùng cho xây dựng. Gạch Block xi măng cốt liệu công nghệ không nung chủng loại 2 lỗ ngang, kích thước 8x8x18, dùng cho xây dựng. Gạch Block xi măng cốt liệu công nghệ không nung chủng loại 2 lỗ ngang, kích thước 9x9x39, dùng cho xây dựng. Gạch Block xi măng cốt liệu công nghệ không nung chủng loại 2 lỗ ngang, kích thước 19x19x39, dùng cho xây dựng.