Công ty TNHH Hầu Thái Bình Dương Nha Trang

( - )


Địa chỉ: Lô 119 Khu D, Khu Đô thị Bắc Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Email: ntts.thaibinhduong@gmail.com

Điện thoại: 0983825110

Website: https://ntts-thaibinhduong.com/

Người đứng đầu: Hà Ngọc Khoa

Loại hình tổ chức
Doanh nghiệp KH-CN
Giấy chứng nhận đăng ký

Số: , nơi cấp:

Tài sản trí tuệ

-Quy trình công nghệ sản xuất giống nhân tạo trai ngọc môi vàng. -Quy trình nuôi thương phẩm trai ngọc môi vàng. -Trai ngọc môi vàng giống. -Trai ngọc môi vàng thương phẩm.

Danh mục sản phẩm

-Quy trình công nghệ sản xuất giống nhân tạo trai ngọc môi vàng. -Quy trình nuôi thương phẩm trai ngọc môi vàng. -Trai ngọc môi vàng giống. -Trai ngọc môi vàng thương phẩm.


  • Hà Đăng Khoa

    Đại học - Nuôi trồng thuỷ sản

  • Nguyễn Thị Linh Na

    Đại học - Nuôi trồng thuỷ sản