Công ty TNHH MENTECH

( - )


Địa chỉ: Số 51 đường C8, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Email: duong.vogtc@gmail.com

Điện thoại: 0905051868

Website:

Người đứng đầu: Võ Ngọc Trần Thái Dương

Loại hình tổ chức
Doanh nghiệp KH-CN
Giấy chứng nhận đăng ký

Số: , nơi cấp:

Tài sản trí tuệ

-Hệ thống giám sát, điều khiển ao nuôi -Hệ thống giám sát và điều khiển thông số ao nuôi -Hệ thống cho ăn tự động -Hệ thống thay nước tự động

Danh mục sản phẩm

-Hệ thống giám sát, điều khiển ao nuôi -Hệ thống giám sát và điều khiển thông số ao nuôi -Hệ thống cho ăn tự động -Hệ thống thay nước tự động


  • Võ Lê Hào

    Thạc sỹ - Khoa học thông tin

# Tên ĐTDA Thời gian Thuộc chương trình Thực hiện