Ban quản lý khu bảo thiên nhiên Hòn Bà

Sở Nông nghiệp và PTNT


Địa chỉ: Số 28 Hùng Vương, thị trấn Diên Khánh, Diên Khánh, Khánh Hòa

Email: bqlkbttnhb@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 02583213222

Website: www.honba.com.vn

Người đứng đầu: Nguyễn Phước Bảo Cảnh

Loại hình tổ chức
Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Thẩm quyền thành lập
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Loại hình kinh tế
Nhà nước - Địa phương
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học nông nghiệp
Lĩnh vực hoạt động

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


  • Nguyễn Quốc Cường

    Đại học - Tài nguyên rừng

  • Phạm Lê Kim Hằng

    Đại học - Sinh học lý thuyết

  • Phạm Mạnh Hùng

    Đại học - Quản lý và bảo vệ rừng

  • Nguyễn Kim Mỹ Ngân

    Đại học - Quản lý và bảo vệ rừng

# Tên ĐTDA Thời gian Thuộc chương trình Thực hiện
1 Nghiên cứu bảo tồn nguyên vị chi lan Hài (Paphiopedilum) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa 2019 - 2020 Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở Nguyễn Quốc Cường (Chủ trì)
2 Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà 2019 - 2021 Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Nguyễn Quốc Cường (Thành viên)
3 Đề tài nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Sâm Ngọc Linh tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà 2018 - 2022 Phạm Lê Kim Hằng (Thành viên),