Chi nhánh Liên hiệp Khoa học địa chất kiểm định nền móng xây dựng Sài Gòn tại Nha Trang

Liên hiệp Khoa học địa chất kiểm định nền móng xây dựng Sài Gòn


Địa chỉ: Số 342 Dã Tượng, Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa

Email:

Điện thoại:

Website:

Người đứng đầu: Đinh Viết Tâm

Loại hình tổ chức
Tổ chức dịch vụ khoa học công nghệ
Thẩm quyền thành lập
Doanh nghiệp, tổ chức khác, cá nhân
Loại hình kinh tế
Ngoài nhà nước
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Lĩnh vực hoạt động

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


# Tên ĐTDA Thời gian Thuộc chương trình Thực hiện