Chi nhánh Viện Quản lý Doanh nghiệp Nhân Trí

Viện Quản lý Doanh nghiệp Nhân Trí


Địa chỉ: Số 1028 Đường 2/4, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa

Email:

Điện thoại:

Website:

Người đứng đầu: Hồ Minh Châu

Loại hình tổ chức
Tổ chức dịch vụ khoa học công nghệ
Thẩm quyền thành lập
Doanh nghiệp, tổ chức khác, cá nhân
Loại hình kinh tế
Ngoài nhà nước
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học tự nhiên
Lĩnh vực hoạt động

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


# Tên ĐTDA Thời gian Thuộc chương trình Thực hiện