Học viện Hải quân

Quân chủng Hải quân


Địa chỉ: Số 30 Trần Phú. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Email: hocvienhaiquan@hocvienhaiquan.edu.vn

Điện thoại: 02583. 881102

Website: https://hocvienhaiquan.edu.vn

Người đứng đầu: Nguyễn Văn Lâm

Loại hình tổ chức
Tổ chức sự nghiệp khác
Thẩm quyền thành lập
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Loại hình kinh tế
Nhà nước - Trung ương
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật và công nghệ, Khoa học xã hội, Khoa học nhân văn
Lĩnh vực hoạt động

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


 • Phạm Hồng Binh

  Tiến sỹ - Triết học

 • Mai Văn Điệp

  Tiến sỹ - Khoa học chính trị

 • Lê Văn Kiều

  Tiến sỹ - Triết học

 • Nguyễn Thị Hải Lê

  Tiến sỹ - Lý luận văn hoá; Nghiên cứu văn hoá nói chung

 • Nguyễn Chí Nhân

  Tiến sỹ - Xã hội học nói chung

 • Hoàng Việt Phương

  Thạc sỹ - Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..

 • Trần Quốc Toản

  Tiến sỹ - Kỹ thuật cơ khí tàu thuỷ

 • Đinh Đăng Trương

  Tiến sỹ - Kỹ thuật điện và điện tử

 • Hoàng Văn Tư

  Tiến sỹ - Kỹ thuật cơ khí tàu thuỷ

# Tên ĐTDA Thời gian Thuộc chương trình Thực hiện