Trung tâm Chiến lược và Đổi mới sáng tạo khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Viện Chiến lược và Đổi mới sáng tạo


Địa chỉ: Số 938 Đường 2/4, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa

Email:

Điện thoại:

Website:

Người đứng đầu: Hồ Vĩnh Chung

Loại hình tổ chức
Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Thẩm quyền thành lập
Doanh nghiệp, tổ chức khác, cá nhân
Loại hình kinh tế
Ngoài nhà nước
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học xã hội
Lĩnh vực hoạt động

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


# Tên ĐTDA Thời gian Thuộc chương trình Thực hiện