Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa

Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa


Địa chỉ: Số 147 Thống Nhất, Nha Trang, Khánh Hòa

Email: phtdv.ttcntt@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 02583816239

Website: http://itkhanhhoa.vn/

Người đứng đầu: Nguyễn Thúc Hưng

Loại hình tổ chức
Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Thẩm quyền thành lập
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Loại hình kinh tế
Nhà nước - Địa phương
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Lĩnh vực hoạt động

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


  • Nguyễn Hoàng Anh

    Đại học - Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác

# Tên ĐTDA Thời gian Thuộc chương trình Thực hiện