Trường Đại học Nha Trang

Bộ Giáo dục và Đào tạo


Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa

Email: dhnt@ntu.edu.vn

Điện thoại: 02583831149

Website: https://www.ntu.edu.vn/

Người đứng đầu: Trang Sĩ Trung

Loại hình tổ chức
Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
Thẩm quyền thành lập
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Loại hình kinh tế
Nhà nước - Trung ương
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học kỹ thuật và công nghệ, Khoa học nông nghiệp, Khoa học xã hội
Lĩnh vực hoạt động

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


  • Nguyễn Công Luật

    Thạc sỹ - Kỹ thuật cơ khí tàu thuỷ

  • Vũ Kế Nghiệp

    Tiến sỹ - Quản lý và khai thác thuỷ sản