Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III

Bộ Nông nghiệp và PTNT


Địa chỉ: Số 33 Đặng Tất, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

Email: ts3@ria3.vn

Điện thoại: 02583831138

Website: https://www.ria3.vn/

Người đứng đầu: Trương Hà Phương

Loại hình tổ chức
Viện nghiên cứu của trung ương trên địa bàn tỉnh
Thẩm quyền thành lập
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Loại hình kinh tế
Nhà nước - Trung ương
Lĩnh vực nghiên cứu
Khoa học nông nghiệp
Lĩnh vực hoạt động

Kinh phí hoạt động

Cơ sở vật chất

Hợp tác quốc tế

Tài sản trí tuệ


 • Nguyên Ngọc Anh

  Thạc sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

 • Phùng Bảy

  Thạc sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

 • Nguyễn Minh Châu

  Thạc sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

 • Nguyễn Thị Chi

  Thạc sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

 • Nguyễn Diễu

  Đại học - Nuôi trồng thuỷ sản

 • Nguyễn Thanh Dũng

  Thạc sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

 • Nguyễn Văn Dũng

  Tiến sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

 • Võ Thế Dũng

  Tiến sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

 • Võ Đức Duy

  Thạc sỹ - Công nghệ sinh học

 • Trần Thị Minh Hải

  Đại học - Kỹ thuật môi trường khác

 • Trần Thị Hiền

  Thạc sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

 • Nguyễn Văn Hùng

  Tiến sỹ Khoa học - Sinh học thực nghiệm

 • Nguyễn Thị Hương

  Thạc sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

 • Trần Thanh Hương

  Đại học - Nuôi trồng thuỷ sản

 • Hà Thị Thanh Huyền

  Đại học - Bệnh học thuỷ sản

 • Phan Thị Thương Huyền

  Thạc sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

 • Hoàng Thị Châu Long

  Thạc sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

 • Mai Duy Minh

  Tiến sỹ Khoa học - Nuôi trồng thuỷ sản

 • Lê Phan Bảo Ngọc

  Đại học - Kinh doanh và quản lý

 • Võ Văn Nha

  PGS.TS - Bệnh học thuỷ sản

 • Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn

  Tiến sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

 • Trương Hà Phương

  Tiến sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

 • Dương Thị Phượng

  Thạc sỹ - Nuôi trồng thuỷ sản

 • Đặng Hoàng Giang San

  Thạc sỹ - Khoa học công nghệ thuỷ sản khác

 • Dương Văn Sang

  Đại học - Sinh học sinh sản

 • Trương Quốc Thái

  Tiến sỹ - Sinh học thực nghiệm

 • Nguyễn Thị Thanh Thùy

  Tiến sỹ - Bệnh học thuỷ sản

 • Võ Thị Ngọc Trâm

  Thạc sỹ - Sinh học thực nghiệm

 • Kiều Tiến Trung

  Đại học - Nuôi trồng thuỷ sản

 • Lê Hồng Tuấn

  Đại học - Nuôi trồng thuỷ sản