Hoạt động Khoa học Công nghệ

Cập nhật thông tin của Tổ chức và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

07/01/2022

Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 về việc công nhận và giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (UBND tỉnh). Theo đó, tại Điều 3 UBND tỉnh giao Sở KH&CN là cơ quan đầu mối, chủ trì quản lý: Cở sở dữ liệu (CSDL) và triển khai vận hành hệ thống phần mềm quản lý CSDL nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Khánh Hòa

Sở KH&CN đề nghị các cơ quan, đơn vị chuyên môn về KH&CN; tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN; tổ chức KH&CN và các tổ chức khác có hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, cập nhật và phát triển CSDL nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Khánh Hòa biết để sử dụng và phối hợp trong việc quản lý và triển khai vận hành hệ thống phần mềm trên. Quý cơ quan, tổ chức nêu trên phổ biến cho mọi người trong cơ quan, tổ chức đăng ký tài khoản và cập nhật thông tin vào hệ thống phần mềm quản lý CSDL nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Khánh Hòa và điền thông tin chính xác vào biểu mẫu sau:

Biểu mẫu dành cho Tổ chức KH&CN

Biểu mẫu dành cho Doanh nghiệp KH&CNPhát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề

07/09/2021 - Hiện nay, nguồn nhân lực có kỹ năng nghề của tỉnh vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp (DN). Để nâng cao chất lượng lao động, mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa có kế...


Triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

07/09/2021 - UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.


Nghị quyết Số 07 -NQ/TU Khánh Hòa

06/09/2021 - Nghị quyết về Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025


Quyết định 2395/QĐ-TTg Phê duyệt đề án đào tạo và bồi dưỡng nhân lực khoa học công nghệ

06/09/2021 - Quyết định 2395/QĐ-TTg Phê duyệt đề án đào tạo và bồi dưỡng nhân lực khoa học công nghệ ở trong nước và ngoài nước bằng ngân sách nhà nước


Nghị định 27/2020/NĐ-CP về sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

06/09/2021 - Nghị định 27/2020/NĐ-CP về sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ