Hoạt động Khoa học Công nghệ

Nghị quyết Số 07 -NQ/TU Khánh Hòa

06/09/2021

Nghị quyết về Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025