Hoạt động Khoa học Công nghệ

Quyết định 2395/QĐ-TTg Phê duyệt đề án đào tạo và bồi dưỡng nhân lực khoa học công nghệ

06/09/2021

Quyết định 2395/QĐ-TTg Phê duyệt đề án đào tạo và bồi dưỡng nhân lực khoa học công nghệ ở trong nước và ngoài nước bằng ngân sách nhà nước