Số lượng: 55
Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

11 (chuyên gia)

Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương Nha Trang

Bộ Giáo dục và Đào tạo

0 (chuyên gia)

Trường Chính trị tỉnh

Tỉnh ủy Khánh Hòa

1 (chuyên gia)

Trường Đại học Khánh Hòa

UBND tỉnh

40 (chuyên gia)

Trường Đại học Nha Trang

Bộ Giáo dục và Đào tạo

3 (chuyên gia)

Trường Đại học Thông tin liên lạc

Bộ Quốc phòng

11 (chuyên gia)

Trường Sỹ quan Không quân

Quân chủng Phòng không - Không quân

0 (chuyên gia)

Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Khánh Hòa

0 (chuyên gia)

Viện Hải dương học

Viện Hàn Lâm & KHCN Việt Nam

13 (chuyên gia)

Viện Kỹ thuật xây dựng và quản trị doanh nghiệp

Cty TNHH Công trình Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

0 (chuyên gia)

Viện Nghiên cứu Chế tạo tàu thủy - Đại học Nha Trang

Trường Đại học Nha Trang

7 (chuyên gia)

Viện Nghiên cứu mở Liên Hoa

DNTN Liên Hoa Bình Phương

0 (chuyên gia)

Viên Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III

Bộ Nông nghiệp và PTNT

31 (chuyên gia)

Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Công Nghệ Nha Trang

Viện Hàn Lâm Khoa Học Và Công Nghệ

1 (chuyên gia)

Viện Pasteur Nha Trang

Bộ Y tế

3 (chuyên gia)

Viện Phát triển Khoa học Ứng dụng

Đại học Thái Bình Dương

0 (chuyên gia)

Viện Quản trị và Đào tạo nguồn nhân lực

Công ty CP Việt Star

0 (chuyên gia)